1. ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij The Recover Factory voor het deelnemen van Fysiotherapie, Personal Training, Diëtetiek, Mental Coaching, Ademtraining en looptraining.

2. ARTIKEL 2 OVEREENKOMST TUSSEN THE RECOVER FACTORY & SPECIALISTEN

Voor de relatie tussen de desbetreffende specialisten en de consument zijn wij niet verantwoordelijk. ( Fysiotherapie, Diëtetiek, Mental Coaching, Ademtraining en looptraining)

3. ARTIKEL 3 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving zal The Recover Factory meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is The Recover Factory bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden, anders betaald de klant het volledig bedrag van de training.

4. ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door The Recover Factory aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. The Recover Factory kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. The Recover Factory is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen The Recover Factory, wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die The Recover Factory aanbiedt. Bij het bewust vernielen van materiaal wat eigendom is van The Recover Factory, wordt er een rekening opgesteld en dient betaald te worden. Bij het onbewust kapot gaan van materiaal wat niet door de klant veroorzaakt wordt, zal The Recover Factory aansprakelijk zijn.

5. ARTIKEL 5 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en The Recover Factory zal The Recover Factory meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is The Recover Factory gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Op de dienst van personal training bij The Recover Factory is het BTW-tarief van 9% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is The Recover Factory gerechtigd de prijzen te verhogen.

6. ARTIKEL 6 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan een training of personal training wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan The Recover Factory. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden er kosten in rekening gebracht. Bij ziekte of gezondheidsproblemen van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatieve personal trainer geboden.

7. ARTIKEL 7 VERTROUWELIJKHEID

The Recover Factory is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van The Recover Factory gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

8. ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door The Recover Factory voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van The Recover Factory. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van The Recover Factory zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door The Recover Factory ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door The Recover Factory zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.